Statut Grupa Volontera “Moje Karaševo”

PREAMBUL

Având în vedere dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000, modificată și actualizată, și în temeiul acestor dispoziții, s-a luat hotărârea redactării prezentului statut, în formă actualizată, al Asociației “GRUPA VOLONTERA “MOJE KARAŠEVO”, asociație neguvernamentală, apolitică și fără scop lucrativ, după cum urmează:

CAP. II.              DENUMIREA, SEDIUL ȘI DURATA

Art. 2.1. Denumirea

(1) Asociația poartă denumirea completă de “GRUPA VOLONTERA “MOJE KARAŠEVO”, în conformitate cu dovada disponibilității denumirii nr. 183844 din 10.08.2020, eliberată de către Ministerul Justiției.

(2) Denumirea “GRUPA VOLONTERA “MOJE KARAŠEVO” va fi respectată în toate documentele, anunțurile, publicațiile și în relațiile cu toate instituțiile din țară.

(3) În publicațiile în limbi străine și în relația cu instituțiile din țară și/sau din străinătate, denumirea poate fi tradusă în limba în care se face comunicarea.

Art. 2.2. Statutul

Asociația “GRUPA VOLONTERA “MOJE KARAŠEVO” funcționează ca persoană juridică română, de drept privat, fără scop lucrativ sau patrimonial, non-profit, independentă și neguvernamentală, în condițiile stabilite în prezentul Statut, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 (modificată și actualizată) cu privire la asociații și fundații.

Art. 2.3. Sediul

Asociația “GRUPA VOLONTERA “MOJE KARAŠEVO”” are sediul în satul Carașova, comuna Carașova, nr. 18 A, județul Caraș-Severin, România. Orice schimbare a sediului urmează a fi stabilită prin decizia Consiliului Director și va fi comunicată instanțelor judecătorești de care aparțin vechiul și noul sediu al Asociației “GRUPA VOLONTERA “MOJE KARAŠEVO””.

Art. 2.4. Durata

Asociația “GRUPA VOLONTERA “MOJE KARAŠEVO”” este constituită pe perioadă nedeterminată și va funcționa de la data înscrierii în Registrul asociațiilor și fundațiilor.

CAP. III.            SCOPUL ȘI OBIECTIVELE ASOCIAȚIEI  “GRUPA VOLONTERA “MOJE KARAŠEVO””

Art. 3.1. Scopul

Scopul Asociației “GRUPA VOLONTERA “MOJE KARAŠEVO”” este de a:

       promova și practica voluntariatul ca mod de implicare a comunităţii în soluţionarea problemelor cu care se confruntă aceasta;

      proteja, promova și valorifica patrimoniul cultural, material și imaterial, al comunității etnice croate din România, precum și al regiunii etnografice Banat.

 

Art. 3.2. Obiectivele

Pentru realizarea scopului său, Asociația GRUPA VOLONTERA “MOJE KARAŠEVO” își propune atingerea următoarelor obiective:

a.    organizarea diverselor acțiuni de voluntariat în zona în care activează și care se încadrează în scopul propus de asociație, în vederea îmbunătățirii calității vieții din comunitate .

b.    realizarea de campanii de educare a membrilor comunității în care asociația își desfășoară activitatea.

c.    încheierea de parteneriate cu diferite entități din țară și străinătate în vederea atingerii scopului propus de asociație.

d.    organizarea de campanii și evenimente sportive, sociale, culturale, cu scopul promovării regiunii, a tradițiilor și folclorului care se încadrează în scopul propus de asociație.

e.    participarea la concursuri, evenimente, competiții, cu scopul promovării acțiunilor Asociației și atragerea de voluntari și fonduri.

f.     atragerea de donații și fonduri de orice natură legală pentru îndeplinirea scopului asociației.

g.    colaborarea cu terțe persoane, fizice și sau juridice, autorități locale, alte instituții și organizații (non) guvernamentale, din țară și din străinătate, pentru punerea în aplicare a proiectelor de interes comun.

h.    dezvoltarea de programe/servicii sociale, care să răspundă nevoilor reale ale comunității.

Art. 3.3. Activitățile

Pentru atingerea obiectivelor sale, Asociația “GRUPA VOLONTERA “MOJE KARAŠEVO” desfășoară următoarele activități:

       descoperirea și valorificarea folclorului, a tradițiilor și obiceiurilor naționale;

       comercializarea produselor de profil realizate de membrii asociației și nu numai, în atelierele create sau la domiciliu;

       realizarea de acțiuni caritabile în scopul ajutorării comunității locale;

       realizarea de activități economice directe, ale căror beneficii vor fi folosite pentru realizarea scopului asociației (conform art,48 din Ordonanța Guvernului nr.26/30.01.2000);

       organizarea de acțiuni de voluntariat în domeniul activităților exercitate, în regie proprie sau în colaborare cu autoritățile publice competente;

       efectuarea de studii, cercetări, sondaje de opinie, propuneri de programe de protejare a patrimoniului, în regie proprie sau în colaborare cu diverse instituții de specialitate: universități sau alte instituții guvernamentale și non-guvernamentale la nivel național, european și internațional;

       înființarea de website-uri, conturi de rețele de socializare, publicații sau alte mijloace de comunicare în masă care să contribuie la îndeplinirea scopului și obiectivelor asociației;

       desfășoară orice alte activități de natură să contribuie la realizarea obiectivelor Asociației.

Art. 3.4. Valorile

În realizarea misiunii, obiectivelor și activităților sale, membrii și personalul Asociației urmăresc respectarea următoarelor principii:

       integritate;

       transparență si legalitate;

       eficiență;

       voluntariat;

       colaborare;

       responsabilitate. 

CAP. IV.            PATRIMONIUL

Art. 4.1. Valoarea inițială

(1) Patrimoniul inițial al Asociației este constituit în numerar și este în sumă de 500 (cinci sute) RON, fiind format din contribuțiile bănești egale ale membrilor.

(2) Contribuțiile bănești efectuate în valută vor fi transformate în lei, luând-se în considerare cursul de schimb al monedei naționale din ziua plății.

(3) Contribuțiile materiale vor trebui să fie în prealabil expertizate de către un expert autorizat, în vederea stabilirii valorii lor și a posibilității de a fi valorificate în interesul Asociației.

Art. 4.2. Veniturile

Veniturile Asociației provin din:

a.    cotizații ale membrilor asociați;

b.    venituri realizate din activități desfășurate în condițiile legii și în baza statutului;

c.    venituri din activități economice cu caracter accesoriu desfășurate în condițiile legii și în scopul realizării misiunii și obiectivelor Asociației;

d.    donații ale persoanelor fizice, persoanelor juridice cu capital public, privat sau mixt, legate testamentare, sponsorizări, etc.;

e.    dobânzile și dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiții legale;

f.     resurse obținute de la bugetul de stat sau bugetele locale;

g.    alte încasări sau contribuții prevăzute de lege.

Art. 4.3. Destinația încasărilor

Încasările realizate de Asociație rămân la dispoziția sa. Destinația folosirii acestora se va aproba de Consiliul Director al Asociației “GRUPA VOLONTERA “MOJE KARAŠEVO”, prin execuția bugetară, conform legislației.

Art. 4.4. Exercițiul bugetar

Exercițiul bugetar al Asociației începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie.

Art. 4.5. Gestionarea patrimoniului

Gestionarea patrimoniului Asociației se va face cu respectarea prevederilor legale, aplicate în mod corespunzător statutului de organizație neguvernamentală și non-profit al acesteia.

Art. 4.6. Compunerea patrimoniului

Fondurile proprii ale Asociației pot fi atât în lei cât și în valută, în condițiile prevăzute de lege. Asociația poate deține active mobile și imobile în țară și în străinătate.

CAP. V.             DREPTURI ȘI OBLIGAȚII ALE MEMBRILOR ASOCIAȚI; DOBÂNDIREA ȘI PIERDEREA CALITĂȚII DE ASOCIAT

Art. 5.1. Dobândirea calității de asociat

(1) La propunerea oricărui membru asociat și cu aprobarea Consiliului Director, poate deveni membru asociat al Asociației “GRUPA VOLONTERA “MOJE KARAŠEVO” orice persoană care dorește să slujească scopurile pentru care a fost înființată asociația, cu respectarea actelor constitutive ale acesteia, a Regulamentului de Organizare și Funcționare, a hotărârilor emanate de la organele de conducere și care certifică acest lucru prin semnarea Contractului de Adeziune la Statutul Asociației “GRUPA VOLONTERA “MOJE KARAŠEVO””;

(2) Solicitarea de admitere în Asociație se depune în scris, urmând ca organele de conducere ale Asociației să se pronunțe în legătură cu aceasta în termen de 15 zile de la data depunerii. Aprobarea primirii de noi membri asociați se validează de către Adunarea Generală, la propunerea motivată a oricărui membru asociat. Între sesiunile Adunării Generale, Consiliul Director este împuternicit să admită în principiu noi membri asociați, urmând ca validarea admiterii acestora să fie făcută la proxima sesiune a Adunării Generale.

Art. 5.2. Incompatibilități cu calitatea de asociat

Nu pot fi membri ai Asociației “GRUPA VOLONTERA “MOJE KARAŠEVO” persoanele care sunt membri sau susținători ai unei organizații care militează împotriva drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.

Art. 5.3. Categoriile de asociați

Membrii asociați ai “GRUPA VOLONTERA “MOJE KARAŠEVO” se împart în:

a.    membri asociați fondatori – sunt persoanele fizice care au aderat la statut, la data înființării Asociației și care de drept se înscriu în categoria membrilor cotizanți, beneficiind de toate drepturile acestora. Membrii asociați fondatori au drept de vot deliberativ;

b.    membri asociați cotizanți – sunt membri asociați cu drepturi depline, care au aderat la Asociație după momentul înființării acesteia și care beneficiază de drepturile și sunt ținuți de obligațiile prevăzute în prezentul statut. Membrii asociați cotizanți au drept de vot deliberativ;

c.    membri asociați onorifici – sunt personalități ale vieții publice sau persoane care au adus servicii deosebite Asociației. Votul membrilor onorifici este consultativ.

d.    membri voluntari – sunt persoanele fizice sau juridice, cu domiciliul în România sau străinătate, care prin activitatea desfăşurată nu impietează asupra imaginii sau reputaţiei Asociaţiei, care acționează de bunăvoie din proprie inițiativă în mod conștient la activități de interes public desfășurate de către asociație. Membrii voluntari nu au drept de vot deliberativ

Art. 5.4. Drepturile asociaților

Membrii asociați au următoarele drepturi:

a.    să aleagă și să fie aleși în organele de conducere ale Asociației;

b.    să participe la dezbateri, la întocmirea documentelor și materialelor de pe ordinea de zi a Adunării Generale;

c.    să-și exprime punctul de vedere cu privire la măsurile ce urmează a fi luate și documentele supuse dezbaterii în cadrul Adunării Generale;

d.    să solicite motivat includerea unor probleme pe ordinea de zi a Adunării Generale;

e.    să-și exprime voința prin vot deliberativ sau consultativ asupra problemelor supuse dezbaterii în cadrul Adunării Generale;

f.     să aibă acces la toate informațiile ce privesc activitatea Asociației;

g.    să participe la toate acțiunile organizate de Asociație;

h.    să propună și alte activități pentru interesul Asociației și al membrilor;

i.      să beneficieze de anumite servicii gratuite, în condițiile achitării integrale a cotizației;

Art. 5.5. Obligațiile asociaților

Membrii asociați au următoarele obligații:

a.    să respecte prevederile Actului Constitutiv, ale Statutului și hotărârile Adunării Generale;

b.    să achite în termen cotizația ce va fi stabilită prin hotărârea Adunării Generale;

c.    să-și aducă contribuția prin mijloace licite la realizarea scopului și obiectivelor Asociației;

d.    să nu facă declarații publice care contravin misiunii și obiectivelor Asociației sau care aduc atingere intereselor acesteia în realizarea misiunii și a obiectivelor sale;

e.    să notifice în scris Președintelui Consiliului Director în termen de 10 zile de la apariție oricareia dintre incompatibilitățile prevăzute la art. 5.4 și la art. 5.5 .

f.     să nu aducă prejudicii de ordin moral și material Asociației;

g.    să nu desfăşoare în cadrul Asociaţiei sau cu ocazia manifestărilor organizate de Asociaţie, activităţi de propagandă politică faţă de alţi membri ai asociaţiei, sau faţă de terţe persoane, aflate în legătură profesională cu Asociaţia sau străine de Asociaţie.

Art. 5.6. Suspendarea asociaților

(1) Membrii asociați pot fi suspendați pe o perioadă determinată în următoarele cazuri:

a.    incapacitate. În cazul în care un membru se află în incapacitatea de a-și îndeplini atribuțiile sau obligațiile în cadrul Asociației și nu dorește să delege un alt membru, Consiliul Director poate decide suspendarea acestuia până la încetarea incapacității.

b.    măsură preventivă. În cazul propunerii de excludere sau de încetare de drept a calității de membru, Consiliul Director poate decide suspendarea unui membru până la ședința Adunării Generale extraordinare, care trebuie convocată în termen de 30 de zile.

c.    în cazul în care a fost pusă în mișcare acțiunea penală împotriva unuia dintre membrii Asociației pentru săvârșirea unor infracțiuni economice și împotriva patrimoniului precum înșelăciune, abuz de încredere, delapidare, gestiune frauduloasă, furt, infracțiuni de fals, infracțiuni contra vieții și integrității persoanelor săvârșite cu intenție sau infracțiuni săvârșite contra autorităților și statului de drept. Suspendarea în acest caz se produce de drept, nemaifiind necesară întrunirea Adunării Generale iar această suspendare durează până la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare sau după caz până la achitarea asociatului. În cazul în care asociatului i se constată nevinovăția, acesta este repus în drepturile pe care le avea anterior în cadrul Asociației și orice alte impedimente sau decăderi din drepturi rezultate din suspendarea mai sus enunțată, încetează de a mai produce efecte.

(2) Membrii asociați nu-și pot exercita drepturile pe durata suspendării calității de membru, dar rămân ținuți de obligațiile care decurg din calitatea de membru.

Art. 5.7. Pierderea calității de asociat

(1) Membrii asociați pierd această calitate în următoarele cazuri:

a.    renunțare benevolă, ca expresie a voinței liber exprimate a persoanei în cauză. Renunțarea benevolă se notifică în scris Președintelui Adunării Generale.

b.    excludere. Un membru poate fi exclus din Asociație la propunerea oricăruia dintre membri asociați prin hotărârea Adunării Generale pentru nerespectarea Actului Constitutiv, a Statului sau a hotărârilor Adunării Generale. Adunarea Generală extraordinară decide în termen de 30 de zile asupra propunerii.

c.    incompatibilitate. În cazul apariției uneia dintre incompatibilitățile prevăzute la art. 5.2 , aceasta poate fi notificată de membrul în cauză, caz în care calitatea de membru încetează de drept, sau poate fi sesizată de oricare dintre membri asociați, caz în care Adunarea Generală extraordinară decide în termen de 30 de zile asupra retragerii calității de membru.

d.    în cazul în care asociatului i se constată vinovăția pentru săvârșirea vreunei infracțiuni în țară sau în străinătate pentru săvârșirea acelorași fapte penale care atrag și sancțiunea suspendării calității de membru și este condamnat definitiv, acesta va fi exclus de drept din Asociație urmând ca toate drepturile și obligațiile față de asociație să înceteze pentru viitor.

e.    decesul persoanei fizice.

(2) Membrii care au pierdut această calitate o pot redobândi la cerere, cu aprobarea Adunării Generale și cu avizul Consiliului Director, obținut la cel puțin 3 luni de la renunțare, excludere, încetare de drept sau suspendare.

(3) Asociații care pierd calitatea de membru nu au nici un drept asupra patrimoniului Asociației, ei rămânând obligați să achite cotizațiile pe tot timpul cât au fost membri.

CAP. VI.            ORGANELE DE CONDUCERE ALE ASOCIAȚIEI  “GRUPA VOLONTERA “MOJE KARAŠEVO”

Art. 6.1. Organele de conducere

Organele de conducere si control ale Asociației sunt:

a.    Adunarea Generală

b.    Consiliul Director

c.    Cenzorul

Art. 6.2. Adunarea Generală

Adunarea Generală este organul suprem de conducere al Asociației și se compune din totalitatea membrilor asociați.

Art. 6.3. Întrunirile Adunării Generale

Adunarea Generală a membrilor se întrunește în următoarele cazuri:

a.    o dată pe an, în sesiune ordinară, în cel mult trei luni de la încheierea anului financiar, la convocarea Președintelui;

b.    ori de câte ori este necesar, în sesiune extraordinară.

Art. 6.4. Convocarea Adunării Generale

(1) Convocarea Adunării Generale în sesiune extraordinară se face la cererea Președintelui Asociației sau la cererea a cel puțin o treime din numărul membrilor care compun Adunarea Generală sau a cel puțin două treimi din numărul membrilor Consiliului Director, cu cel puțin 15 (cincisprezece) zile înainte de data întrunirii.

(2) În convocările Adunării Generale, se comunică data, modul, locul și ora desfășurării Adunării Generale, modalitatea de prezență și de reprezentare, precum și ordinea de zi, cu precizarea tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor.

(3) Când în ordinea de zi figurează propuneri de modificări ale Statutului Asociației, convocarea va cuprinde textul integral al propunerilor sau acesta va fi pus la dispoziție celor interesați la sediul Asociației.

(4) Asociații pot participa la ședințele Adunării Generale fie prin prezența fizică fie prin mijloacele electronice de comunicare la distanță.  

Art. 6.5. Cvorumul Adunării Generale

(1) Adunarea Generală este statutar constituită dacă sunt prezenți mai mult de jumătate din numărul membrilor cu drept de vot deliberativ.

(2) Dacă la prima convocare nu se întrunește numărul statutar de membri, se va face o nouă convocare pentru o dată ce se va situa între a 7-a și a 15-a zi de la data stabilită în prima convocare, când Adunarea Generală se va considera statutar constituită cu orice număr de asociați prezenți sau reprezentați.

Art. 6.6. Conducerea ședințelor Adunării Generale

Adunarea Generală a membrilor este condusă de Președintele Asociației sau, în lipsa acestuia, de către un alt membru al Consiliului Director, în ordinea ierarhiei prevăzute în Regulamentul de funcționare a Consiliului Director.

Art. 6.7. Procedura de vot în cadrul ședințelor Adunării Generale

(1) Hotărârile Adunării Generale a membrilor se iau prin vot deschis, cu votul a mai mult de jumătate din numărul voturilor valabil exprimate, cu excepția celor care prevăd modificări ale Statutului, divizarea, fuziunea sau dizolvarea, pentru care se cere mai mult de jumătate din numărul tuturor membrilor asociați fondatori și cotizanți ai Asociației.

(2) În cazul în care există un număr egal de voturi pentru și împotriva unei hotărâri, votul Președintelui Asociației decide.

(3) Asociații pot stabili, cu respectarea condițiilor de cvorum și majoritate statutare, ca pentru anumite probleme hotărârile să fie adoptate prin vot secret.

(4) Asociații care nu sunt prezenți fizic la locația ședinței pot vota folosind mijloacele electronice de comunicare la distanță.

Art. 6.8. Consemnarea lucrărilor Adunării Generale

Lucrările Adunării Generale se consemnează într-un proces-verbal care va fi semnat de către toți asociații prezenți sau reprezentați la ședință. Se acceptă și semnătura digitală a asociaților care participă folosind mijloacele electronice de comunicare la distanță.

Art. 6.9. Hotărârile Adunării Generale

(1) În exercitarea competențelor ce-i revin, Adunarea Generală emite hotărâri.

(2) Hotărârile Adunării Generale luate cu respectarea legii și a statutului sunt obligatorii pentru toți membrii Asociației, chiar dacă aceștia nu au luat parte la Adunare sau au votat împotrivă.

Art. 6.10. Contestarea hotărârilor Adunării Generale

(1) Hotărârile Adunării Generale, contrare legii, Actului Constitutiv sau dispozițiilor cuprinse în Statut, pot fi atacate în justiție de către oricare dintre asociații care nu au luat parte la Adunarea Generală sau care au votat împotrivă și au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de ședință, în termen de 15 zile de la data când au luat la cunoștință despre hotărâre sau de la data când a avut loc ședința, după caz.

(2) Cererea de anulare se soluționează în Camera de Consiliu de către Judecătoria în circumscripția căreia Asociația își are sediul. Hotărârea instanței este supusă numai recursului.

Art. 6.11. Atribuțiile Adunării Generale

Adunarea Generală are următoarele atribuții:

a.    dezbate și aprobă raportul de activitate al Consiliului Director al Asociației și bugetul de venituri și cheltuieli;

b.    aprobă strategia, obiectivele generale și programul de investiții ale Asociației pe perioada până la următoarea sesiune a Adunării Generale sau pe perioade mai lungi;

c.    alege și revocă Președintele Adunării Generale, membrii Consiliului Director și Cenzorul;

d.    decide asupra prestațiilor și cotizațiilor la care vor fi supuși membrii;

e.    hotărăște cu privire la modificarea patrimoniului;

f.     hotărăște asupra înființării, fuziunii, divizării sau lichidării unor filiale

g.    hotărăște cu privire la fuziunea, divizarea, dizolvarea și lichidarea Asociației, precum și cu privire la destinația bunurilor rămase după lichidare;

h.    aprobă situațiile financiare anuale, după analizarea rapoartelor Consiliului Director și al Comisiei de cenzori;

i.      aprobă însemnele și sigiliile Asociației;

j.      descarcă de gestiune Consiliul Director;

k.    modifică Actul Constitutiv și Statutul.

Art. 6.12. Consiliul Director

(1) Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale. Consiliul Director este organul de conducere executivă al Asociației.

(2) Consiliul Director este format din minim 3 membri și poate fi completat până la maxim 9 membri.

(3) Consiliul Director nu poate conține persoane din afara Asociației.

(4) Consiliul Director este format din:

a.    Președintele Asociației;

b.    Vicepreședinte sau maximum 2 vicepreședinți;

c.    Secretar general;

d.    Membri (cel mult 6 persoane din rândurile membrilor Asociației).

(5) Președintele, Vicepreședintele și Secretarul General al Consiliului Director sunt aleși pe o perioadă de 18 luni, prin vot secret, cu o majoritate simplă de voturi și sunt reeligibili.

(6) Membrii Consiliului Director sunt aleși în funcții de Adunarea Generală pentru o perioadă de 18 luni, prin vot secret, cu o majoritate simplă de voturi și sunt reeligibili.

Art. 6.13. Atribuțiile Consiliului Director

(1) Consiliul Director are următoarele atribuții:

a.    prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri și cheltuieli și bilanțul contabil;

b.    administrează patrimoniul Asociației potrivit scopului propus;

c.    întocmește proiectul bugetului de venituri și cheltuieli și programul Asociației;

d.    asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale;

e.    decide cu privire la orice problemă de interes curent privind organizarea activității Asociației;

f.     definește, orientează și controlează strategia generală;

g.    cooptează și întreține legături cu sponsori și asociații similare din țară și străinătate prin întocmirea protocolului de colaborare;

h.    întocmește Regulamentul Intern de Funcționare și aprobă planul strângerii de fonduri;

i.      decide asupra primirii și folosirii de subvenții, donații, sponsorizări, a gestionarii patrimoniului și a cheltuielilor ce urmează a fi efectuate pentru realizarea obiectivelor Asociației;

j.      stabilește taxele de participare la diferite acțiuni organizate;

k.    aprobă structura de personal salarizat, normele de lucru și indemnizațiile acestora, precum și alte forme de retribuire;

l.      soluționează cererile de primire a noilor membri;

m.  îndeplinește și alte atribuții, din sfera atribuțiilor Adunării Generale, între sesiunile acesteia, pentru asigurarea desfășurării operative și în bune condiții a activității Asociației, urmând ca acestea să fie analizate și validate de Adunarea Generală;

n.    ia măsuri și trasează sarcini pentru întocmirea documentelor, registrelor și alte forme de ținere a evidenței activității Asociației, patrimoniului acesteia, inventarului, mișcării de bunuri ori alte valori;

o.    se pronunță cu privire la orice probleme ivite în activitatea Asociației și sesizate de membri, menite să asigure realizarea obiectivelor și scopurilor ei.

(2) Consiliul Director evaluează activitatea efectuată de membrii Asociației și după caz poate propune Adunării Generale excluderea membrilor care nu au achitat cotizația.

(3) Consiliul Director se întrunește ori de câte ori este nevoie. Convocarea consiliului se face de către Președintele Asociației sau de către majoritatea simplă a membrilor.

(4) Consiliul Director poate lua decizii privitoare la activitatea întregii Asociații dacă sunt prezenți mai mult de jumătate din membrii Consiliului Director, cu votul a 2/3 (două treimi) din cei prezenți fie fizic fie folosind mijloacele electronice de comunicare la distanță.

(5) Componența nominală a Consiliul Director este următoarea:

       Hațegan-Miloia Ivan – Președinte

       Giurgiulena Zoran-Iulian – Vicepreședinte 

       Ursul Zoran Peroslav – Secretar General

Art. 6.14. Președintele Asociației

(1) Conducerea Consiliului Director se realizează de către Președintele Asociației. Președintele reprezintă de drept Asociația în toate actele cu caracter civil, față de autorități și în justiție.

(2) Președintele se îngrijește de ținerea tuturor documentelor, registrelor și evidențelor Asociației.

(3) Președintele răspunde de gestiunea și coordonarea activității operative a Asociației, de respectarea legilor statului român și hotărârilor Adunării Generale.

(4) Președintele îndeplinește alte sarcini stabilite de Consiliul Director sau Adunarea Generală.

(5) În lipsa Președintelui, atribuțiile sale sunt preluate de catre Vicepreședinte. Când lipsesc atât Președintele, cât și Vicepreședintele, atribuțiile revin Secretarului sau unuia din membri, delegat de Președinte.

(6) Toate operațiunile financiare derulate de Asociație vor fi semnate de Președinte sau de persoanele expres împuternicite de acesta.

(7) Președintele angajează, în funcție de necesitate, un Director Executiv și este supervizorul acestuia.

(8) În cazul în care nu există un Director Executiv angajat, atunci atribuțiile operaționale ale Asociației sunt îndeplinite de către Președinte.

Art. 6.15. Vicepreședinții Consiliului Director

(1) Vicepreședinții au următoarele atribuții:

a.    participă la ședințele Consiliului Director;

b.    își exercită atribuțiile stabilite de Președinte și aprobate de Adunarea Generală;

c.    îl ajută pe Președinte în îndeplinirea atribuțiilor acestuia;

d.    înlocuiește Președintele în atribuțiile lui când acesta lipsește;

e.    îndeplinește sarcinile încredințate de Președinte, Consiliul Director sau de Adunarea Generală.

Art. 6.16. Directorul Executiv

(1) Directorul Executiv este numit în funcție de către Președintele Asociației. Până la numirea unui Director Executiv, atribuțiile sale sunt îndeplinite de către Președinte.

(2) Structura de angajați și unele activități specifice ale organizației sunt conduse de Directorul Executiv.

(3) Directorul Executiv are următoarele atribuții:

a.    colaborează cu Președintele și Consiliul Director pentru elaborarea strategiilor și a planurilor de activitate pe termen scurt, mediu și lung ale asociației;

b.    reprezintă Asociația în toate relațiile curente cu terții, atât în civil cât și în justiție, fiind delegat al Consiliului Director;

c.    pune în aplicare deciziile Consiliului Director și răspunde de execuția bugetului;

d.    răspunde în fața Consiliului Director de implementarea strategiei și a planurilor de activitate;

e.    angajează și conduce personalul plătit din organizație;

f.     exercită orice alte atribuții de conducere operativă sau care îi sunt delegate de Consiliului Director.

Art. 6.17. Cenzorul

(1) Controlul financiar intern al asociației este asigurat de un Cenzor.

(2) Acesta este ales dintre membrii asociați de către Adunarea Generală pe durata unui an și poate fi revocat din funcție înainte de expirarea mandatului pentru motive bine întemeiate, prin hotărâre a Adunării Generale.

(3) Prin motive întemeiate, se înțeleg acele motive sau cauze care ar putea leza sau lezează imaginea sau interesele Asociației

Art. 6.18. Atribuțiile Cenzorului

În realizarea competenței sale, Cenzorul are următoarele drepturi și atribuții:

a.    verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociației;

b.    întocmește rapoarte și le prezintă Adunării Generale;

c.    poate participa la ședințele Consiliului Director fără drept de vot;

d.    la lichidarea Asociației, controlează operațiunile de lichidare.

Art. 6.19. Incompatibilități cu funcția de Cenzor

Nu poate fi Cenzor un membru al Consiliului Director sau o persoană care primește, sub orice altă formă pentru alte funcții decât cea de Cenzor, un salariu sau o remunerație din partea Asociației “GRUPA VOLONTERA “MOJE KARAŠEVO””.

 

CAP. VII – FUZIUNEA, DIVIZAREA ȘI ÎNFIINȚAREA DE FILIALE

Art. 7.1. Fuziunea și divizarea

(1) Fuziunea și divizarea sunt măsuri excepționale, ce pot fi luate numai de Adunarea Generală la propunerea Consiliului Director sau a cel puțin unei treimi din membri asociați.

(2) Persoanele juridice rezultate în urma fuziunii sau divizării, trebuie să aibă un obiect de activitate identic sau similar cu cel al Asociației “GRUPA VOLONTERA “MOJE KARAŠEVO”.

Art. 7.2. Filialele

(1) Asociația își poate constitui filiale, ca structuri teritoriale, cu un număr minim de 3 membri, organe de conducere proprii și un patrimoniu distinct de cel al Asociației.

(2) Filialele sunt entități cu personalitate juridică, putând încheia, în nume propriu, acte juridice de administrare și de conservare, în condițiile stabilite de Asociație prin Actul Constitutiv al filialei.

(3) Filialele pot încheia acte juridice de dispoziție, în numele și pe seama Asociației, numai pe baza hotărârii prealabile a Consiliului Director al Asociației.

(4) Filiala se constituie prin hotărâre neautentificată a Adunării Generale a Asociației. Personalitatea juridică se dobândește în condițiile legii.

(5) La constituirea filialei, Adunarea Generală, la propunerea Consiliului Director, poate acorda o donație inițială pentru asigurarea cheltuielilor de înființare și a celor operative din primul an de funcționare a filialei.

CAP. VIII – DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA

Art. 8.1. Dizolvarea

Asociația “GRUPA VOLONTERA “MOJE KARAŠEVO”” se poate dizolva:

a.    de drept;

b.    prin hotărârea Adunării Generale;

c.    în celelalte cazuri prevăzute de lege, prin hotărâre judecătorească.

Art. 8.2. Dizolvarea de drept

(1) Asociația “GRUPA VOLONTERA “MOJE KARAŠEVO”” se dizolvă de drept prin:

a.    realizarea sau, după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;

b.    imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau a Consiliului Director în conformitate cu Statutul, dacă această situație durează mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, Adunarea Generală sau, după caz, Consiliul Director trebuia constituit;

c.    reducerea numărului de membri asociați sub limita fixată de lege, dacă acesta nu a fost complinit timp de 3 luni.

(2) Constatarea dizolvării de drept se realizează prin hotărârea judecătoriei în a cărei circumscripție se află sediul Asociației “GRUPA VOLONTERA “MOJE KARAŠEVO” la cererea oricărei persoane interesate.

Art. 8.3. Dizolvarea prin hotărârea Adunării Generale

(1) Asociația “GRUPA VOLONTERA “MOJE KARAŠEVO”” se poate dizolva și prin hotărârea Adunării Generale. În termen de 15 zile de la data ședinței de dizolvare, hotărârea Adunării Generale se depune la judecătoria în a cărei circumscripție teritorială Asociația își are sediul, pentru a fi înscrisă în Registrul asociațiilor și fundațiilor.

(2) Președintele Adunării Generale este răspunzător pentru îndeplinirea acestor formalități.

Art. 8.4. Transmiterea bunurilor în urma dizolvării

(1) În cazul dizolvării, bunurile rămase în urma lichidării vor fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător scopului Asociației “GRUPA VOLONTERA “MOJE KARAŠEVO””.

(2) Persoana juridică către care vor fi transmise bunurile va fi desemnată prin hotărârea Adunării Generale. Prin aceeași hotărâre se va stabili procedura de urmat pentru transmiterea bunurilor.

(3) În cazul în care, din orice motiv, Adunarea Generală nu poate decide asupra persoanei juridice către care vor fi transmise bunurile, aceasta va fi desemnată de instanța judecătorească competentă.

Art. 8.5. Lichidarea

Pentru procedura de lichidare, se aplică prevederile legale corespunzătoare.

CAP. IX – DISPOZIȚII FINALE

Art. 9.1. Ștampila proprie

Asociația “GRUPA VOLONTERA “MOJE KARAŠEVO”” are ștampilă proprie ce se va aplica pe toate documentele emanând de la aceasta.

Art. 9.2. Limba oficială

Limba oficială folosită de Asociația “GRUPA VOLONTERA “MOJE KARAŠEVO” este limba română, în relația cu autoritățile române și cetățenii români de naționalitate română. Asociația poate folosi şi limba croată în relația cu autoritățile croate și persoanele de etnie croată. Documentele oficiale ale Asociației emise în limba croată, vor fi traduse și semnate corespunzător și în limba română.

Art. 9.3. Cadrul legal

Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legale referitoare la asociațiile nonprofit.

Art. 9.4. Valabilitatea Statutului

Prezentul Statut este valabil pe toată durata existenței Asociației “GRUPA VOLONTERA “MOJE KARAŠEVO”, modificarea sau completarea sa urmând a se face numai în formă scrisă cu respectarea reglementărilor legale și a prevederilor privind cvorumul și majoritatea necesare conform prevederilor statutare.

Prezentul Statut al Asociației “GRUPA VOLONTERA “MOJE KARAŠEVO” a fost redactat în 7(sapte) exemplare originale și a fost semnat de membrii fondatori astăzi, 01 octombrie 2020.