Politica de confidențialitate

I. Ce înseamnă prelucrarea datelor cu caracter personal

Prelucrarea înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Dacă sunteți vizitator al website-ului, ASOCIAȚIA GRUPA VOLONTERA “MOJE KARAŠEVO” va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării website-ului, cum ar fi datele de identificare și contact.

Dacă sunteți beneficiar sau ați luat parte la proiectele organizate de ASOCIAȚIA GRUPA VOLONTERA “MOJE KARAŠEVO”, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le-ați furnizat în mod direct prin completarea unui formular sau transmiterea lor prin intermediul email-ului, fotografii sau materiale video.

III. În ce scop prelucrăm datele

Datele furnizate prin intermediul website-ului sunt folosite pentru a răspunde solicitărilor trimise în secțiunea Contact, sau pentru a gestiona și beneficia de implicarea persoanei care a solicitat aceasta în secțiunea Doneaza, fie printr-o donație, sponsorizare, expertiză sau acțiune voluntară.

Datele furnizate în mod direct prin completarea unui formular fizic, online sau prin e-mail vor fi folosite pentru transmiterea de informații cu privire la proiectele sau evenimentele susținute în cadrul ASOCIAȚIEI GRUPA VOLONTERA “MOJE KARAŠEVO”, pentru transmiterea de noi informații cu privire la proiectele ASOCIAȚIEI GRUPA VOLONTERA “MOJE KARAŠEVO”, sau pentru promovarea acțiunilor realizate de ASOCIAȚIA GRUPA VOLONTERA “MOJE KARAŠEVO”.

Temeiul juridic al prelucrării datelor îl reprezintă însăși transmiterea acestora către ASOCIAȚIA GRUPA VOLONTERA “MOJE KARAŠEVO” prin contractul de donație sau sponsorizare semnate, prin completarea formularului primit, sau prin acceptarea politicii de confidențialitate de pe website.

IV. Durata pentru care prelucrăm datele

Ca principiu, ASOCIAȚIA GRUPA VOLONTERA “MOJE KARAŠEVO” va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus. Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, ASOCIAȚIA GRUPA VOLONTERA “MOJE KARAŠEVO” va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta acțiunile desfășurate pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

V. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, ASOCIAȚIA GRUPA VOLONTERA “MOJE KARAŠEVO” poate dezvălui datele dumneavoastră doar către parteneri co-organizatori, care se implică în desfășurarea anumitor proiecte împreună cu ASOCIAȚIA GRUPA VOLONTERA “MOJE KARAŠEVO”, ori către autoritățile publice centrale/locale, atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege sau solicitată de către organe competente.

VI. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către ASOCIAȚIA GRUPA VOLONTERA “MOJE KARAŠEVO” sunt prelucrate exclusiv pe teritoriul României.

VII. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația GDPR (Regulament (UE) 2016/679 ) în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

• dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către ASOCIAȚIA GRUPA VOLONTERA “MOJE KARAŠEVO”, conform celor descrise în prezentul document;

• dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea ASOCIAȚIA GRUPA VOLONTERA “MOJE KARAŠEVO” cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;

• dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către ASOCIAȚIA GRUPA VOLONTERA “MOJE KARAŠEVO” a datelor cu caracter personal inexacte/nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; rectificarea/completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

• dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:

 • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
 • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
 • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
 • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii Europene sau al dreptului intern sub incidența căruia se află operatorul. Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, ASOCIAȚIA GRUPA VOLONTERA “MOJE KARAŠEVO” să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

• dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care:

 • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
 • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
 • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicit pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
 • persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

• dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (I) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (II) dreptul ca aceste date să fie transmise de că ASOCIAȚIA GRUPA VOLONTERA “MOJE KARAŠEVO” către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;

• dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;

 • în orice moment, din motive legate de situația particular în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al ASOCIAȚIA GRUPA VOLONTERA “MOJE KARAŠEVO” sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care ASOCIAȚIA GRUPA VOLONTERA “MOJE KARAŠEVO” poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 • în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.

• dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;

• dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să ne scrieți un e-mail la adresa: mojekarasevo@gmail.com

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR PERSONALE ALE BENEFICIARILOR/VOLUNTARILOR

Conform   legilor   în   vigoare,   ASOCIAȚIA GRUPA VOLONTERA “MOJE KARAŠEVO” prelucrează datele beneficiarilor sau cu caracter personal (fotografii, nume și prenume,  telefon/fax,  e-mail,  date  bancare ,adresă  de domiciliu, cod numeric  personal,  seria  și  numărul  actului de  identitate) prin  mijloace automatizate și  manuale, în  următoarele scopuri:

 • Colectarea de  donații pentru  proiectele ASOCIAȚIEI GRUPA VOLONTERA “MOJE KARAŠEVO”
 • Transmiterea  de  informații  cu  și  despre beneficiarii, dar și către abonații la informații privind proiectele ASOCIAȚIEI GRUPA VOLONTERA “MOJE KARAŠEVO”.
 • Emiterea  certificatelor  de  voluntariat  pentru voluntarii  din  programele  ASOCIAȚIEI GRUPA VOLONTERA “MOJE KARAŠEVO”

Vă  informăm  că,  potrivit  Legii  677/2001,  nu  sunteți  obligat(ă)  să furnizați datele dumneavoastră personale. Refuzul dumneavoastră determină imposibilitatea  de  a participa  la,  sau beneficia  de proiectele ASOCIAȚIA GRUPA VOLONTERA “MOJE KARAŠEVO”.

Informațiile  înregistrate pot  fi  utilizate de  către operator și pot fi comunicate numai partenerilor co-organizatori ai proiectelor ASOCIAȚIEI GRUPA VOLONTERA “MOJE KARAŠEVO”.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra  datelor. Totodată,  aveți  dreptul  să vă opuneți  prelucrării  datelor personale  care  vă  privesc și să solicitați ștergerea lor.  Pentru exercitarea acestor drepturi, vă  puteți adresa cu  o cerere scrisă sau online  pe  adresa ASOCIAȚIEI GRUPA VOLONTERA “MOJE KARAŠEVO”, datată și semnată.

Ultima actualizare pagina: 01 Februarie 2021